Ký hiệu hàng hóa SIE
Hàng hóa cơ sở Bạc COMEX (Silver COMEX)
Đơn vị giao dịch 5000 troy ounces / lô
Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tại

Tháng 6, 12 trong  giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại

Giờ giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
6:00 – 5:00 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng thứ 3 của tháng đáo hạn