Ký hiệu hàng hóa PLE
Hàng hóa cơ sở Bạch kim NYMEX (Platinum NYMEX)
Đơn vị giao dịch 50 troy ounces / lô
Tháng đáo hạn Tháng hiện tại và 2 tháng tiếp theo và chuyển sang chu kỳ hàng quý các tháng 1, 4, 7, 10 trong 12 tháng tiếp theo
Giờ giao dịch  Thứ 2 - Thứ 6:
6:00 - 5:00 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc Thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn