Ký hiệu hàng hóa KCE
Hàng hóa cơ sở  Cà phê Arabica ICE US (Coffee C ICE US)
Đơn vị giao dịch 37 500 pounds / lot
Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 9, 12.
Giờ giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
15:15 - 0:30 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ngày thông báo đầu tiên 7 ngày trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùng 8 ngày trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn