Ký hiệu hàng hóa ZFT
Hàng hóa cơ sở Cao su TSR20 SICOM (Rubber TSR 20 SICOM)
Đơn vị giao dịch 5 tấn / lô
Tháng đáo hạn 6 tháng liên tiếp
Giờ giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 
6:55 - 17:00
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn