Ký hiệu hàng hóa SBE
Hàng hóa cơ sở Đường 11 ICE US (Sugar No. 11 ICE US)
Đơn vị giao dịch 112 000 pound / lô
Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 11
Giờ giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 
14:30 - 0:00
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên  Ngày làm việc đầu tiên sau ngày giao dịch cuối cùng
Ngày giao dịch cuối cùng  Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn