Hàng hóa giao dịch

  Lúa mỳ 

  Mã hàng hóa

  ZWA

  Độ lớn hợp đồng

  5000 giạ / Lô

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6: 
      • Phiên 1: 07:00 - 19:45
      • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

  Tháng đáo hạn

  Tháng 3, 5, 7, 9, 12

  Ngày đăng ký giao nhận

  Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV