Bạc Comex

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

SIEU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
SIEZ19 - 12/2019 0 0 0 0 0 0 0
SIEF19 - 01/2020 0 0 0 0 0 0 0
SIEQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
SIEH19 - 03/2020 0 0 0 0 0 0 0
SIEV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
SIEX19 - 11/2019 0 0 0 0 0 0 0