Bạch kim Nymex

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

PLEV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
PLEF19 - 01/2020 0 0 0 0 0 0 0
PLEJ19 - 04/2020 0 0 0 0 0 0 0
PLEQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
PLEU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
PLEN19 - 07/2020 0 0 0 0 0 0 0
PLEX19 - 11/2019 0 0 0 0 0 0 0