Quặng sắt

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

FEFN19 - 07/2019 0 0 0 0 0 0 0
FEFQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
FEFU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
FEFV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
FEFX19 - 11/2019 0 0 0 0 0 0 0
FEFZ19 - 12/2019 0 0 0 0 0 0 0
FEFF19 - 01/2020 0 0 0 0 0 0 0