Dầu WTI mini

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

NQMQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
NQMU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
NQMV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
NQMX19 - 11/2019 0 0 0 0 0 0 0
NQMZ19 - 12/2019 0 0 0 0 0 0 0
NQMF19 - 01/2020 0 0 0 0 0 0 0
NQMG19 - 02/2020 0 0 0 0 0 0 0