Khí tự nhiên

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

NGEQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
NGEU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
NGEV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
NGEX19 - 11/2019 0 0 0 0 0 0 0
NGEZ19 - 12/2019 0 0 0 0 0 0 0
NGEF19 - 01/2020 0 0 0 0 0 0 0
NGEG19 - 02/2020 0 0 0 0 0 0 0