Bông

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

CTEZ19 - 12/2019 0 0 0 0 0 0 0
CTEH19 - 03/2019 0 0 0 0 0 0 0
CTEN19 - 07/2019 0 0 0 0 0 0 0
CTEZ19 - 12/2019 0 0 0 0 0 0 0
CTEV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
CTEK19 - 05/2019 0 0 0 0 0 0 0