Cao su RSS3

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

TRUN19 - 07/2019 0 0 0 0 0 0 0
TRUQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
TRUU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
TRUV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
TRUX19 - 11/2019 0 0 0 0 0 0 0