Dầu đậu tương

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

ZLEQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZLEU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZLEV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZLEZ19 - 12/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZLEF19 - 01/2020 0 0 0 0 0 0 0
ZLEH19 - 03/2020 0 0 0 0 0 0 0
ZLEK19 - 05/2020 0 0 0 0 0 0 0