Đậu tương

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

ZSEQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZSEU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZSEX19 - 11/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZSEF19 - 01/2020 0 0 0 0 0 0 0
ZSEH19 - 03/2020 0 0 0 0 0 0 0
ZSEK19 - 05/2020 0 0 0 0 0 0 0
ZSEN19 - 07/2020 0 0 0 0 0 0 0