Khô đậu tương

Mã - Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Giá thanh toán

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Khối lượng

ZMEQ19 - 08/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZMEU19 - 09/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZMEV19 - 10/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZMEZ19 - 12/2019 0 0 0 0 0 0 0
ZMEF19 - 01/2020 0 0 0 0 0 0 0
ZMEH19 - 03/2020 0 0 0 0 0 0 0
ZMEK19 - 05/2020 0 0 0 0 0 0 0